Digitale ulikheter blant ungdom

  • Åpent for alle
  • Nettmøte
  • Blir tatt opp

Hva handler foredraget om?

Foredraget handler om at ungdom som ikke har mulighet til å delta digitalt, ikke får nyttiggjort seg av offentlige tjenester og deltatt i skole og fritidsaktiviteter på lik linje med jevnaldrende. Foredraget gir en presentasjon hvilke barrierer som kan stå i veien for at ungdom kan delta digitalt, og hva myndighetene kan gjøre for å tilrettelegge for digital inkludering.

Hve passer foredraget for?

Alle som jobber med oppvekst, utdanning eller har ansvar for tjenester til barn og ungdom

Se foredraget her

Du kan velge å slå av/på tekstet versjon ved å trykke på “CC” på videospillerens menylinje. For å slå av/på lyden trykker du på lydikonet.


Du kan velge å slå av/på lyden ved at du trykker på lydikonet på den tolkede videoen.

Foredrags­holder

Kaja Hegg

Spesialrådgiver i Redd Barna