Digital ekskludering i NAV - presentasjon av Sintefs rapport

  • Åpent for hele verden

Hva handler det her om?

Kari Sand skal presentere resultater fra SINTEFs prosjekt Digital ekskludering i NAV. Prosjektet handler om hvilke barrierer brukere kan oppleve i møtet med en digital løsning som http://nav.no, bl.a. helserelaterte barrierer, sosiale barriere, språklige barrierer og kompetansebarrierer. Å oppleve slike barrierer kan føre til det forskerne kaller “digital sårbarhet” – et begrep som kan bidra til å flytte fokuset bort fra at problemene med digital ekskludering ligger hos hvert enkelt menneske, og over til at problemene oppstår i møtet mellom et menneske og en digital løsning. Data er samlet inn i spørreskjema og intervju, og informantene er fagpersoner som i sitt arbeid hjelper ulike brukere med http://nav.no: Ansatte som jobber i kommunale tilbud til flyktninger, ansatte som jobber i lavterskeltilbud innen psykisk helse og rus, sosionomer på sykehuset som jobber med både somatikk og psykiatri og ansatte på bibliotek.

Foredrags­holderne

Kari Sand

Seniorforsker ved SINTEF

Sylvi Thun

Forsker ved SINTEF